Skončení pracovního poměru je záležitost, se kterou se za svůj život setká téměř každý. K rozvázání pracovního poměru pak může dojít dohodou obou stran, z vůle zaměstnavatele nebo může výpověď podat zaměstnanec. V praxi je nejvíce problémů právě se skončením pracovního poměru zaměstnavatelem, když může jít o výpověď či o okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel však ne vždy postupuje v souladu se zákoníkem práce, proti čemuž se zaměstnanci mohou účelně bránit.

Pojďme si společně připomenout pár základních pravidel, které se k ukončení pracovního poměru vážou. 

Zároveň děkujeme advokátní kanceláři eLegal za právní konzultace. 

Kdy Vám může zaměstnavatel dát výpověď z pracovního poměru?

Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze v případech uvedených v zákoně. Konkrétně jde o tyto případy – zrušení či přemístění zaměstnavatele, pro nadbytečnost, pro zdravotní nezpůsobilosti nadále vykonávat práci, nesplnění zákonných požadavků pro výkon práce, nesplnění požadavků zaměstnavatele na řádný výkon práce (jde-li o neuspokojivé pracovní výsledky, musíte být nejprve vyzváni k odstranění), z důvodů pro něž lze okamžitě zrušit pracovní poměr, pro soustavné méně závažné porušování povinností z právních předpisů vztahujících se k práci (opět musíte být nejprve upozorněni na možnost výpovědi) a pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Kdy Vám může zaměstnavatel okamžitě ukončit pracovní poměr?

Zaměstnavatel tak může učinit jen ve dvou případech. Za prvé, pokud jste byli odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně 6 měsíců nebo pokud jste byli odsouzeni za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok. Za druhé, porušili-li jste zvlášť hrubým způsobem povinnost z právních předpisů, která se vztahuje k vykonávané práci. Okamžité zrušení musí být vždy písemné a obsahovat odůvodnění.

Jak je to se zkušební dobou?

Ve zkušební době Vám může zaměstnavatel dát výpověď i bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty.

Co dělat pokud s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasíte?

Pokud se domníváte, že nejsou splněny zákonné podmínky pro ukončení pracovního poměru, je třeba se neprodleně obrátit se na zaměstnavatele s tím, že trváte na tom, aby Vás nadále zaměstnával. Aby jste měli důkaz, obraťte se na něj ideálně rovněž písemně. Pokud se tím situace nevyřeší, je třeba obrátit se na soud.

V jaké lhůtě se můžete obrátit na soud?

Neplatnosti rozvázání pracovního poměru je možné se domáhat pouze do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr domněle skončit.

Na co máte nárok?

V případě neplatného rozvázání pracovního poměru máte nárok na to, aby Vám byla nadále přidělována práce, a Vy jste mohli řádně pracovat. Pokud Vám zaměstnavatel odmítá umožnit, abyste v práci pokračovali, máte nárok na náhradu mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku za celou dobu, kdy Vám brání v práci.

Proč využít právních služeb advokáta?

Advokát posoudí Vaši situaci, přezkoumá příslušné listiny a navrhne Vám další postup ve věci. Pokud je Váš nárok oprávněný, advokát zpracuje žalobu a bude Vás zastupovat v soudním řízení, případně se pokusí v komunikaci s protistranou vyřešit věc mimosoudně.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku